ALGEMENE VOORWAARDEN

Gevestigd aan de Prof. T. Brandsmastrjitte 7, 8551 NE, Woudsend, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64028658

Versie 01-06-2021

Artikel 1. Minderjarigen
De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.

Artikel 2. Huisdieren
Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hierop voorbereiden. Bij de reservering kun je dit aangeven.

Artikel 3. Behoud digitale bestanden
Bij aanschaf van een fotoshoot worden de foto’s minimaal 2 maanden bewaard.

Artikel 4. Gepresenteerd werk
Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet.

Artikel 6. Corona maatregelen
Afstand van 1.5 meter moet altijd gewaarborgd worden behalve tijdens de fotoshoot zelf.

ALGEMENE VOORWAARDEN LISA DIJKSTRA FOTOGRAFIE.

Gevestigd aan de Prof. T. Brandsmastrjitte 7, 8551 NE, Woudsend, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64028658

Versie 01-06-2021.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4. Prijzen en betaling
Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7. Levering
Artikel 8. Bedenktijd
Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Arrangement giftcards
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Lisa Dijkstra Fotografie: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. Lisa Dijkstra Fotografie, wederpartij bij de overeenkomst met de Gast en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;

 2. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Lisa Dijkstra Fotografie en wederpartij bij de overeenkomst met Lisa Dijkstra Fotografie in de zin van artikel 6:231 sub c BW;

 3. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Lisa Dijkstra Fotografie niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

 4. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Lisa Dijkstra Fotografie;

 5. Fotoshoot: de fotografiedienst die door Lisa Dijkstra Fotografie, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;

 6. Partijen: de Gast en Lisa Dijkstra Fotografie gezamenlijk;

 7. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website, via de

  mail of telefonisch waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Lisa Dijkstra

  Fotografie en de Gast aangaande de Fotoshoot;

 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook

  communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de

  identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;

 9. Website: de website van Lisa Dijkstra Fotografie, te bereiken via:

  www.lisadijkstrafotografie.nl;

10. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotoshoot tot stand is

gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Lisa Dijkstra Fotografie aangeboden fotoshoots.

 2. Wanneer door Lisa Dijkstra Fotografie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Lisa Dijkstra Fotografie onderhavige voorwaarden soepel toepast.

 1. Lisa Dijkstra Fotografie behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

 2. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lisa Dijkstra Fotografie in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lisa Dijkstra Fotografie vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lisa Dijkstra Fotografie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering

  plaatst via de website, online of telefonisch. Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.

 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

  Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot

  (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of overboeking na afloop van de Fotoshoot.

 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Lisa Dijkstra Fotografie heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.

 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Lisa Dijkstra Fotografie de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 1. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke LIsa Dijkstra Fotografie maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.

 2. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Lisa Dijkstra Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Lisa Dijkstra Fotografie dan ook.

  Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering

  overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Lisa Dijkstra Fotografie meebrengt.

 2. Lisa Dijkstra Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

  Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lisa Dijkstra Fotografie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Lisa Dijkstra Fotografie zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Lisa Dijkstra Fotografie rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lisa Dijkstra Fotografie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lisa Dijkstra Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lisa Dijkstra Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lisa Dijkstra Fotografie zijn verstrekt, heeft Lisa Dijkstra Fotografie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.

 4. Lisa Dijkstra Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lisa Dijkstra Fotografie is uitgegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lisa Dijkstra Fotografie kenbaar behoorde te zijn.

  Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Lisa Dijkstra Fotografie aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.

 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Lisa Dijkstra Fotografie niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Lisa Dijkstra Fotografie garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Lisa Dijkstra Fotografie raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.

 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Lisa Dijkstra Fotografie vastgesteld.

  Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14

  dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.

 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Lisa Dijkstra Fotografie op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Lisa Dijkstra Fotografie de ontvangst daarvan onverwijld.

 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Lisa Dijkstra Fotografie heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

  Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende

  de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Lisa Dijkstra Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Lisa Dijkstra Fotografie is geretourneerd.

 2. Lisa Dijkstra Fotografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Lisa Dijkstra Fotografie gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Lisa Dijkstra Fotografie de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.

 3. Indien Lisa Dijkstra Fotografie besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Lisa Dijkstra Fotografie contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Lisa Dijkstra Fotografie gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Lisa Dijkstra Fotografie is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Lisa Dijkstra Fotografie vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Lisa Dijkstra Fotografie zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Lisa Dijkstra Fotografie dientengevolge lijdt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Lisa Dijkstra Fotografie aansprakelijk is voor schade, dan is die

  aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Lisa Dijkstra Fotografie aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.

 2. Lisa Dijkstra Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Lisa Dijkstra Fotografie toerekenbaar is. Lisa Dijkstra Fotografie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Lisa Dijkstra Fotografie aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.

 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Lisa Dijkstra Fotografie ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Lisa Dijkstra Fotografie worden door Lisa Dijkstra Fotografie op de Gast verhaald. Voorts zal Lisa Dijkstra Fotografie alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

  Artikel 11. Arrangement giftcards / cadeaubonnen

 1. Een giftcard/cadeaubon uitgegeven door Lisa Dijkstra Fotografie vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor alle diensten en producten uit het assortiment van Lisa Dijkstra Fotografie tot de aangegeven einddatum.

 2. Een giftcard/cadeaubon heeft een geldigheid van twee (2) jaar. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de giftcard.

 3. (Rest)waarde van een giftcard/cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Lisa Dijkstra Fotografie kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Lisa Dijkstra Fotografie te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Lisa Dijkstra Fotografie niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Lisa Dijkstra Fotografie. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Lisa Dijkstra Fotografie in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Lisa Dijkstra Fotografie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lisa Dijkstra Fotografie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lisa Dijkstra Fotografie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lisa Dijkstra Fotografie worden daaronder begrepen.

 3. Lisa Dijkstra Fotografie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lisa Dijkstra Fotografie zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Lisa Dijkstra Fotografie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Lisa Dijkstra Fotografie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Lisa Dijkstra Fotografie aangaat, dan

  worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Lisa Dijkstra Fotografie. Lisa Dijkstra Fotografie beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Lisa Dijkstra Fotografie alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Lisa Dijkstra Fotografie zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.

 2. Lisa Dijkstra Fotografie zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.

 3. Lisa Dijkstra Fotografie zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Lisa Dijkstra Fotografie verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.

 1. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Lisa Dijkstra Fotografie worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: info@lisadijkstrafotografie.nl.

 2. Fotografische Werken worden door Lisa Dijkstra Fotografie niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast.

  Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting

  bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere

  rechter aanwijst.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,

  is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.